Protestants-Christelijke identiteit

Aansluitend bij de christelijke grondslag hebben de locaties van het Nuborgh College een protestants christelijke identiteit. Onze slogan is ‘Oog voor elkaar, oog voor de toekomst’. Open betekent dat alle leerlingen die voldoen aan de onderwijsgerelateerde toelatingseisen van harte welkom zijn. Wel verwachten we dat iedereen de christelijke identiteit respecteert en deelneemt aan activiteiten die daarbij horen.

Wij bieden ons personeel, leerlingen, ouders en studenten ruimte voor een eigen invulling van het christelijk geloof. De grondslag van de school is het gemeenschappelijke dat wij hebben. Verschillen in uitwerking zijn dan legitiem en weerspiegelen de veelkleurigheid van onze scholengemeenschap. Op het Nuborgh College voelen we ons aangesproken door waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. Voor ons personeel geldt wel als één van de benoemingsvereisten het behoren tot één van de protestants christelijke kerken en kerkelijk meelevend zijn. Van de ouders in de oudergeleding van de MR wordt ook gevraagd om de identiteit te onderschrijven.

Dagelijkse praktijk

In de praktijk van alledag betekent dit dat we elk individu als een uniek en een waardevol schepsel van God zien, dat respect en waardering verdient en dat deze waarden zelf ook uitdraagt. Ons onderwijs wordt gegeven vanuit een op de Bijbel en de christelijke traditie geïnspireerde identiteit, waarop alle medewerkers aangesproken worden. Wij leven in een tijd waarin veel ter discussie wordt gesteld. We hebben als Nuborgh College de taak en opdracht om jou als opgroeiende leerling een houvast te bieden door je een duidelijke levensoriëntatie aan te reiken. Uiteindelijk kies je natuurlijk zelf vanuit welke normen en waarden je je leven gaat invullen. We hopen dat je iemand wordt die zelf keuzes kan maken en ook voor die keuzes staat. Iemand die verantwoordelijkheid neemt voor de wereld waarin hij/zij leeft, zowel dichtbij als veraf. We willen er al school toe bijdragen dat onze leerlingen opgevoed worden tot mensen die God en de naaste dienen. Daar zijn we ook op aanspreekbaar. 

Het christelijk karakter van het Nuborgh College wordt zichtbaar in de omgang met onze leerlingen, de inhoud van de lessen, de vorming van de leerlingen, het leefklimaat en in waardevolle gebruiken zoals dagopeningen en –sluitingen, godsdienstlessen, de kerstviering, de paaswijding en het organiseren van acties voor goede doelen. In de jaarlijks terugkerende Nuborgh-brede studiedag is identiteit altijd een onderdeel. Om uitdrukking te geven aan onze identiteit geven we jou een actieve rol bij alle activiteiten die bij de identiteit horen. Elke locatie heeft een identiteitscommissie die initiatieven ontwikkelt en uitvoert met als doel het gesprek rond de identiteit gaande te houden.

We zoeken veel verbinding op het Nuborgh College. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We zien elkaar echt staan en hebben respect voor elkaar. We besteden ook veel aandacht aan jou als persoon: je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst.