Praktische zaken

Schoolkosten 
De vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaarspecifieke kosten worden jaarlijks in augustus in rekening gebracht. Een overzicht van de schoolkosten kun je vinden op Intranet.

De subsidie die de school ontvangt is niet toereikend om alle activiteiten van de school te betalen. Daarom vragen we een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders. De hoogte en de besteding zijn in goed overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De oudergeleding heeft met de vrijwillige bijdrage ingestemd. 

Jaarlijks kun je in augustus je keus doorgeven voor de vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaar specifieke kosten. Indien u een laag inkomen heeft is het soms mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor schoolkosten. Neem daarover contact op met uw gemeente. Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Elburg een bijdrage in de studiekosten aanvragen bij stichting Vicarieën.