Praktische zaken

Schoolkosten

De vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaarspecifieke kosten worden jaarlijks in augustus in rekening gebracht. Een overzicht van de schoolkosten kun je hier vinden.

De subsidie die de school ontvangt is niet toereikend om alle activiteiten van de school te betalen. Daarom vragen we een vrijwillige financiële bijdrage van de ouders. De hoogte en de besteding zijn in goed overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De oudergeleding heeft met de vrijwillige bijdrage ingestemd. 

Jaarlijks kun je in augustus je keus doorgeven voor de vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaar specifieke kosten. Indien u een laag inkomen heeft is het soms mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen voor schoolkosten. Neem daarover contact op met uw gemeente.

Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Elburg een bijdrage in de studiekosten aanvragen bij stichting Vicarieën.

Leerlingenstatuut
Het Nuborgh College heeft een leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Zo kan je te weten komen wat er van je verwacht wordt en ook waarop je bijvoorbeeld docenten aan kan spreken. 

Klachtenregeling
Door op school veel samen te werken en te overleggen proberen we klachten te voorkomen. Maar heb je toch een probleem of klacht dan horen we het graag. Dat geldt natuurlijk ook voor je ouders. Je kunt het bespreken met een docent, mentor of de directie. Ook de interne vertrouwenspersoon staat voor je klaar. Bespreek je het liever met iemand van buiten de school? Dat kan ook. Daarvoor zijn er twee externe vertrouwenspersonen aangesteld.

Privacy (AVG)